ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

136

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

47

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

87

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

135

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

136

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

17

ตาราง

1,458

ห้องเรียน
4
ตาราง

28,466

นักเรียน
-66
ตาราง
นร.ปฐมวัย

7,241

162
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

19,795

-229
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,430

1
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,849

ครูและบุคลากร

สนง.
94
รร.
1,755
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

1,849

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ118 /87%
ปฐมวัย - ม.ต้น17 /13%
ประถมฯ1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 47 /35%
ขนาดกลาง 84 /62%
ขนาดใหญ่ 4 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 47 /35%
ขนาดที่ 2 45 /33%
ขนาดที่ 3 20 /15%
ขนาดที่ 4 16 /12%
ขนาดที่ 5 7 /5%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
136 โรงเรียน

4 อำเภอ
เมืองปัตตานี

28 โรงเรียน

ตาราง
ปะนาเระ

26 โรงเรียน

ตาราง
ยะหริ่ง

40 โรงเรียน

ตาราง
หนองจิก

42 โรงเรียน

ตาราง

11 เครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายพญาตานี

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายวังพญาหนองจิก

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสุวรรณากร

12 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนพเก้า

9 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายไตรพัฒน์

9 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคีรีชล

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายชลาลัย

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายยะหริ่งแหลมทราย

13 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายธารามิตร

14 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง

13 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายยาบีคอลอ

15 โรงเรียน

ตาราง
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Version.2022.1.KAOPUNHOT