ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

136

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
46
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
135
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
17
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0

ห้องเรียน

ดูข้อมูล

1,508

ครูและบุคลากร

สนง.
87
รร.
1,421
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2563

ดูข้อมูล

0

นักเรียน

ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
0
นร.ประถมศึกษา
0
นร.ม.ต้น
0
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย 1 /1%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 117 /86%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 17 /13%
ประถมศึกษา 1 /1%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 46 /34%
ขนาดกลาง 84 /62%
ขนาดใหญ่ 5 /4%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 46 /34%
ขนาดที่ 2 45 /33%
ขนาดที่ 3 22 /16%
ขนาดที่ 4 14 /10%
ขนาดที่ 5 8 /6%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
เมืองปัตตานี

28 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ปะนาเระ

26 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ยะหริ่ง

40 โรงเรียน

ดูข้อมูล
หนองจิก

42 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ถนนปากน้ำ ตำบลเรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
Version 2020.07