รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000024)
  1. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (20004660011787195)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567) จำนวน 57 อัตรา (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,591,000.00  0.00  0.00  3,567,000.00  24,000.00 99.33
1.3  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567) จำนวน 67 อัตรา (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,304,000.00  0.00  0.00  2,304,000.00  0.00 100.00
1.5  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567) จำนวน 56 อัตรา และจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,564,000.00  0.00  0.00  2,664,450.00  899,550.00 74.76
1.7  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567) จำนวน 64 อัตรา (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,304,000.00  0.00  0.00  1,143,000.00  1,161,000.00 49.61
- รวม  11,763,000.00  0.00 0.00 9,678,450.00 2,084,550.00 82.28 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (20004660011700114)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) จำนวน 38 อัตรา (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,436,400.00  0.00  0.00  1,432,800.00  3,600.00 99.75
2.3  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567) จำนวน 4 อัตรา (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  252,000.00  0.00  0.00  246,000.00  6,000.00 97.62
2.5  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567) จำนวน 4 อัตรา (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  151,200.00  0.00  0.00  144,464.47  6,735.53 95.55
2.7  ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567) จำนวน 36 อัตรา และจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,429,200.00  0.00  0.00  1,056,600.00  372,600.00 73.93
2.9  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567) จำนวน 2 อัตรา และจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  240,000.00  0.00  0.00  154,500.00  85,500.00 64.38
2.11  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567) จำนวน 3 อัตรา และจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  143,000.00  0.00  0.00  103,050.00  39,950.00 72.06
- รวม  3,651,800.00  0.00 0.00 3,137,414.47 514,385.53 85.91 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000014)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (20004660011700111)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ 7 เดือน (ตุลาคม 2566 - เมษายน 2567) (ง 241/4977 ครั้งที่ 9 ลว. 25  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  1,405,124.00  0.00  0.00  1,225,800.00  179,324.00 87.24
- รวม  1,405,124.00  0.00 0.00 1,225,800.00 179,324.00 87.24 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000015)
  4. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (20004660011700112)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะเวลา 3 เดือน (ชุมชนบ้านกรือเซะ บ้านมะปริง วัดมุจฯ บ้านบางมะรวด) (ง 241/5075 ครั้งที่ 25 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  144,000.00  0.00  0.00  144,000.00  0.00 100.00
4.3  ค่าตอบแทนพิเศษ คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จชต. สำหรับลูกจ้างชั่วคราว 2,500 บาท (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)  (ง 241/5073 ครั้งที่ 21 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,385,000.00  0.00  0.00  2,370,584.41  14,415.59 99.40
4.5  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใน จชต. จำนวน 3 เดือน 201 อัตรา (ง 241/5118 ครั้งที่ 30 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  9,009,000.00  0.00  0.00  8,954,706.36  54,293.64 99.40
4.7  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา (ตุลาคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566) (ง 241/5118 ครั้งที่ 30 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,916,000.00  0.00  0.00  2,914,548.38  1,451.62 99.95
4.9  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2567) (ง 241/304 ครั้งที่ 150 ลว. 24  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,804,700.00  0.00  0.00  2,759,700.00  45,000.00 98.40
4.11  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 เดือน (มกราคม 2567-มีนาคม 2567) จำนวน 201 อัตรา  (ง 241/330 ครั้งที่ 153 ลว. 25  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  8,825,000.00  0.00  0.00  8,825,000.00  0.00 100.00
4.13  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะเวลา 3 เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 (ชุมชนบ้านกรือเซะ บ้านมะปริง วัดมุจฯ บ้านบางมะรวด) (ง 241/360 ครั้งที่ 156 ลว. 26  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  144,000.00  0.00  0.00  144,000.00  0.00 100.00
4.15  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว 2,500 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม 2567 - มีนาคม 2567) (ง 241/619 ครั้งที่ 175 ลว. 9  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,239,700.00  0.00  0.00  2,239,700.00  0.00 100.00
- รวม  28,467,400.00  0.00 0.00 28,352,239.15 115,160.85 99.60 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (20004310031705000004)
  5. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (20004660004000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ) (ง 241/5117 ครั้งที่ 29 ลว. 2  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
5.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ในวันพุธ ที่ 14 ก.พ. 2567) (ง 241/243 ครั้งที่ 139 ลว. 17  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  8,390.00  1,610.00 83.90
5.5  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (ในวันพุธ ที่ 28 ก.พ. 2567) (ง 241/243 ครั้งที่ 139 ลว. 17  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  5,320.00  4,680.00 53.20
- รวม  25,900.00  0.00 0.00 19,610.00 6,290.00 75.71 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000023)
  6. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (20004668619000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2566 - มีนาคม 2567) 2 อัตรา (ง 241/5108 ครั้งที่ 26 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  170,000.00  0.00  0.00  170,000.00  0.00 100.00
- รวม  170,000.00  0.00 0.00 170,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000020)
  7. กิจกรรม : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (20004665201000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 (ง 241/5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  258,900.00  0.00  0.00  254,090.00  4,810.00 98.14
7.3  ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566 (ง 241/274 ครั้งที่ 143 ลว. 18  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  178,600.00  0.00  0.00  145,545.00  33,055.00 81.49
- รวม  437,500.00  0.00 0.00 399,635.00 37,865.00 91.35 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000012)
  8. กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับประถมศึกษา (20004660010800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมบูติกซิตี้โฮเต็ล ชลบุรี (ง 241/5483 ครั้งที่ 76 ลว. 4  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
8.3  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ง 241/5680 ครั้งที่ 100 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
8.5  ค่าใช้จ่ายเพื่อการประเมินขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา (ง 241/5680 ครั้งที่ 100 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
8.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network:LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer:LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา (17-30 มีนาคม 2567 ณ โรงแร (ง 241/920 ครั้งที่ 202 ลว. 5  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  17,500.00  0.00  0.00  12,450.00  5,050.00 71.14
- รวม  35,500.00  0.00 0.00 20,450.00 15,050.00 57.61 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004310062705000007)
  9. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (20004668617900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้(โครงการโรงเรียนสุจริต) 6-9 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. (ง 241/5610 ครั้งที่ 96 ลว. 15  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  17,700.00  0.00  0.00  17,700.00  0.00 100.00
- รวม  17,700.00  0.00 0.00 17,700.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000009)
  10. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (20004660009300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตร ป.5 ภาคเรียนที่ 1 (โรงเรียนอนุบาลปัตตานี) (ง 241/204 ครั้งที่ 136 ลว. 11  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  650.00  9,350.00 6.50
10.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนอนุบาลปัตตานี) (ง 241/204 ครั้งที่ 136 ลว. 11  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
10.5  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา (10 โรงเรียน) (ง 241/204 ครั้งที่ 136 ลว. 11  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  60,000.00  0.00 0.00 650.00 59,350.00 1.08 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004310031705000002)
  11. กิจกรรม : การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (20004660001500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ง 241/485 ครั้งที่ 164 ลว. 2  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  8,000.00  0.00  0.00  7,700.00  300.00 96.25
- รวม  8,000.00  0.00 0.00 7,700.00 300.00 96.25 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116705000003)
  12. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน , โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) (20004660007900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 ของโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" (ง 241/518 ครั้งที่ 167 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,560.00  0.00  0.00  0.00  10,560.00 0.00
- รวม  10,560.00  0.00 0.00 0.00 10,560.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  46,052,484.00  0.00 0.00 43,029,648.62 3,022,835.38 93.44  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา