รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  1. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (20004660011700114)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,436,400.00  0.00  0.00  698,400.00  738,000.00 48.62
1.3  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  252,000.00  0.00  0.00  93,000.00  159,000.00 36.90
1.5  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  151,200.00  0.00  0.00  61,054.80  90,145.20 40.38
- รวม  1,839,600.00  0.00 0.00 852,454.80 987,145.20 46.34 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000024)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (20004660011787195)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,591,000.00  0.00  0.00  1,764,000.00  1,827,000.00 49.12
2.3  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,304,000.00  0.00  0.00  576,000.00  1,728,000.00 25.00
- รวม  5,895,000.00  0.00 0.00 2,340,000.00 3,555,000.00 39.69 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000014)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (20004660011700111)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ 7 เดือน (ตุลาคม 2566 - เมษายน 2567) (ง 241/4977 ครั้งที่ 9 ลว. 25  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,405,124.00  0.00  0.00  298,800.00  1,106,324.00 21.27
- รวม  1,405,124.00  0.00 0.00 298,800.00 1,106,324.00 21.27 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000015)
  4. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (20004660011700112)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะเวลา 3 เดือน (ชุมชนบ้านกรือเซะ บ้านมะปริง วัดมุจฯ บ้านบางมะรวด) (ง 241/5075 ครั้งที่ 25 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  144,000.00  0.00  0.00  48,000.00  96,000.00 33.33
4.3  ค่าตอบแทนพิเศษ คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จชต. สำหรับลูกจ้างชั่วคราว 2,500 บาท (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ง 241/5073 ครั้งที่ 21 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,385,000.00  0.00  0.00  1,032,500.00  1,352,500.00 43.29
4.5  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใน จชต. จำนวน 3 เดือน 201 อัตรา (ง 241/5118 ครั้งที่ 30 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  9,009,000.00  0.00  0.00  2,913,000.00  6,096,000.00 32.33
4.7  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา (ตุลาคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566) (ง 241/5118 ครั้งที่ 30 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,916,000.00  0.00  0.00  855,000.00  2,061,000.00 29.32
- รวม  14,454,000.00  0.00 0.00 4,848,500.00 9,605,500.00 33.54 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (20004310031705000004)
  5. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (20004660004000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ) (ง 241/5117 ครั้งที่ 29 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
- รวม  5,900.00  0.00 0.00 5,900.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000023)
  6. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (20004668619000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2566 - มีนาคม 2567) 2 อัตรา (ง 241/5108 ครั้งที่ 26 ลว. 2  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  170,000.00  0.00  0.00  0.00  170,000.00 0.00
- รวม  170,000.00  0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000020)
  7. กิจกรรม : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (20004665201000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 (ง 241/5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  258,900.00  0.00  0.00  0.00  258,900.00 0.00
- รวม  258,900.00  0.00 0.00 0.00 258,900.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  24,028,524.00  0.00 0.00 8,345,654.80 15,682,869.20 34.73  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา