f สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ปน.เขต 1
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
  ผู้อำนวยการ  นางรัตนา ณ ปัตตานี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   2   โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางศิริมา พรหมมณี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   3   โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ
  ผู้อำนวยการ  นางแวอาซีซะห์ หวังแอ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ
  ผู้อำนวยการ  นางแวอาซีซะห์ หวังแอ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านกาแลบือซา
  ผู้อำนวยการ  นายอิบรอฮีม หะยียูโซะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
  ผู้อำนวยการ  นางวันพิทยา มุสตาฟา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพงค์ศักดิ์ เรืองศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบ้านปาเระ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางอนงค์ ยิ้มปลิ้ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   9   โรงเรียนเมืองปัตตานี
  ผู้อำนวยการ  นายชุมชนม์ ชุมคง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนเมืองปัตตานี
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายเอกรัตน์ โกวิทยา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   11   โรงเรียนบ้านกูวิง
  ผู้อำนวยการ  นายกษิดิท มณีโชติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านบานา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายนิติธร บัวขาว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนบ้านจือโระ
  ผู้อำนวยการ  นายมูฮำมัด ลอเด็ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
  ผู้อำนวยการ  นายอัษฎาวุธ สุวัตถี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวสุฟาร่า ใบมะอู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   16   โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
  ผู้อำนวยการ  นายเจะอาฮาหมัด เจะโกะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   17   โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
  ผู้อำนวยการ  นายสากล จันทร์อ่อน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   18   โรงเรียนบ้านรูสะมิแล
  ผู้อำนวยการ  นางนันทา แววสง่า
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   19   โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
  ผู้อำนวยการ  นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายวีรศักดิ์ แดงวิไล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   21   โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายจิรวัฒน์ จันทรลาภ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   22   โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางเกศกาญจน์ ศรีสุวรรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   23   โรงเรียนบ้านกือยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุณา อิสสาหาก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   24   โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ
  ผู้อำนวยการ  นางรอซีด๊ะ ดาโต๊ะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
  ผู้อำนวยการ  นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายกูอันนูวาร์ ศรีระเด่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านสะบารัง
  ผู้อำนวยการ  นางกรรณิกา เพชรนุ้ย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านสะบารัง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางหัสนะ ตาเยะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   29   โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
  ผู้อำนวยการ  นายนัสรินทร์ บารู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางรสริน ศรีริกานนท์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านรามง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวฮาลีเมาะ เจะอาลี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   32   โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ
  ผู้อำนวยการ  นางซูไรดา ดาแซ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
  ผู้อำนวยการ  นางวรรณา อุดมศาสตร์สกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   34   โรงเรียนบ้านลดา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวโรสนานี หะมิงมะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   35   โรงเรียนบ้านกาฮง
  ผู้อำนวยการ  นายอนันต์ เบญจสุหร่ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ
  ผู้อำนวยการ  นายอาหามัดซากี ซอแนะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนบ้านคลองมานิง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางยารอนา เจะแวนิ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านสระมาลา
  ผู้อำนวยการ  นางรจนา เจ๊ะแว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   39   โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
  ผู้อำนวยการ  นายคำนึง ดิษฐโรจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ๅ

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางศิริมา เกียรติไพบูลย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ๅ

  
   41   โรงเรียนบ้านคาโต
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจรุณี ทองสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านคาโต
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวคัทลียา เปาะสู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   43   โรงเรียนบ้านคลองต่ำ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจรุณี ทองสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนบ้านท่าข้าม
  ผู้อำนวยการ  นายวีรศักดิ์ ไชยเสน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนบ้านทุ่ง
  ผู้อำนวยการ  นางซาวาลินี มา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   46   โรงเรียนบ้านนอก
  ผู้อำนวยการ  นายคำนึง ดิษฐโรจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   47   โรงเรียนบ้านปุลามาวอ
  ผู้อำนวยการ  นายสมพร ทองดุลดำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนบ้านหัวคลอง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนิดา หมั่นดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   49   โรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร)
  ผู้อำนวยการ  นายกำธร ศรีแสน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านราวอ
  ผู้อำนวยการ  นายฟารีซัน วามิง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   51   โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
  ผู้อำนวยการ  นายนรินทร์ ขวัญคาวิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
  ผู้อำนวยการ  นายภานุวัตร สังข์เพ็ชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพารีดะห์ อีแต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   54   โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง
  ผู้อำนวยการ  นายอิลยาส กูโน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปาตีเม๊าะ อีแต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ๅ

  
   56   โรงเรียนบ้านท่าสู
  รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง  นายอับดุลอาซีส สีโสง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนบ้านบางหมู
  ผู้อำนวยการ  นายมูฮำมัดคอซาลี ยาโม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนบ้านเตราะหัก
  ผู้อำนวยการ  นายอับดุลการิม เจะอารง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   59   โรงเรียนบ้านบางมะรวด
  ผู้อำนวยการ  นายยาการียา เจะโนะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนบ้านบางมะรวด
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายอับดุลอาซีส สีโสง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   61   โรงเรียนบ้านท่าชะเมา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนุรีซะห์ เพชรเบ็ญวาฮับ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
  ผู้อำนวยการ  นายเจริญรัตน์ เจ๊ะหมัด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์
  ผู้อำนวยการ  นางอารีย์ หวานขาว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   64   โรงเรียนบ้านกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายอาดัม ฮาแว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   65   โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัตนาซารี เจะอาแว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางนูรไวดา ลือแบซา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   67   โรงเรียนบ้านท่ากุน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุปราณี บินอาหวา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนบ้านท่าด่าน
  ผู้อำนวยการ  นางสรรค์สุรางค์ สุไลมาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนบ้านท่าพง
  ผู้อำนวยการ  นางสาววรินดา จาปัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ
  ผู้อำนวยการ  นายพนิต พรหมจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศุลธนา อดุลยวาฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   72   โรงเรียนบ้านบูดี
  ผู้อำนวยการ  นายมะวี อารง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   73   โรงเรียนบ้านบูดี
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวฮานัน เจ๊ะมะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   74   โรงเรียนบ้านบูดี
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวสุปราณี ณ ปัตตานี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   75   โรงเรียนยะหริ่ง
  ผู้อำนวยการ  นายครรชิต กาเจ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนยะหริ่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสุไวดา สาแยตือปะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   77   โรงเรียนยะหริ่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายนิติ แช่มช้อย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   78   โรงเรียนบ้านบางปู
  ผู้อำนวยการ  นายแวรอมลี แวบูละ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนบ้านบางปู
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายแวรูอิสลัม สะแม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   80   โรงเรียนบ้านบือเจาะ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจริยา นวลเอียด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนบ้านฝาง
  ผู้อำนวยการ  นายรุสลี แสงดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนบ้านเฑียรยา
  ผู้อำนวยการ  นางยาเรียะ กรมเมือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   83   โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ
  ผู้อำนวยการ  นางวันอาตีเฆาะห์ แสงดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่197
  ผู้อำนวยการ  นางเจะรอกายะ มะเซ็ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวสมปอง แม่นสกูล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   86   โรงเรียนบ้านบาโลย
  ผู้อำนวยการ  นายอัซมี หวังบือซา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนบ้านดุซงปาแย
  ผู้อำนวยการ  นางนิซัลมา นิภิรมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
  ผู้อำนวยการ  นายประเสม จิตรเสน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   89   โรงเรียนบ้านมะปริง
  ครู  นายอับดุลเลาะอาซิ มาเละ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   90   โรงเรียนบ้านมะปริง
  ครู  นางสาวสุไรดา สแลแม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนบ้านมะปริง
  ครู  นางสาวมูเธียร่า ยามู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนบ้านมะปริง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายฮุสเซน ดอเลาะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนบ้านมะปริง
  ครู  นางสาวเจะรอเม๊าะ สาเม๊าะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   94   โรงเรียนบ้านจะรัง
  ผู้อำนวยการ  นายนิพนธ์ ชีวะอิสระกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนบ้านหนองแรต
  ผู้อำนวยการ  นายอนันต์ แวอุมา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   96   โรงเรียนบ้านแบรอ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวนัสรีน แมอะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนบ้านลางา
  ผู้อำนวยการ  นายสนั่น งามศรีผ่องใส
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนบ้านยือริง
  ผู้อำนวยการ  นายมูฮำหมัดซาอูดี แวดราแม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ
  ผู้อำนวยการ  นายมะรอบี เจะแม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   100   โรงเรียนบ้านตือระ
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา มะเกะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.