วันที่   23   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชบาเงิน -   - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำเกณฑ์การประกวดโครงการ สถานศึกษาปลอดขยะ "Zero Waste School"  10  นางนุชนาฎ เขียวหมี
ห้องประชุมชบาทอง 13.00-16.30   - จัดห้องประชุมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี  10  นางสาวปาณิศา แก้วใจกล้า
ห้องประชุมชบาทอง 08.30-12.00   - รายงานตัวครูบรรจุใหม่  20  นางเนาวรัตน์ จันทร์วราพร