วันที่   16   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชบาเงิน 08.30-12.00   - ประชุมผ่านระบบ Conference ชี้แจงการขอรับเงินทุนอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  10  นางนุชนาฎ เขียวหมี
ห้องประชุมชบาทอง 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดทำหลักเกณฑ์การประกวดการจัดการเรียนรู้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  12  นายเซาพี แซมะ