วันที่   10   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชบาเงิน 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการจัดงานทำบุญ  20  นางสาวปาณิศา แก้วใจกล้า