วันที่   26   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชบาทอง 08.30-16.30   - อบรมให้ความรู้โครงการประกวดสถานศึกษาปลอดขยะ (Zero Waste School)  136  นางนุชนาฎ เขียวหมี