วันที่   2   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชบาเงิน 08.30-12.00   - ประชุมสวัสดิการ  13  นางสาวศศิธร แซ่หลี