วันที่   1   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชบาทอง 13.00-16.30   - ทำบุญเขต ละหมาดฮายัด  30  นายยูฮัน สาแล๊ะ
ห้องประชุมชบาเงิน 13.00-16.30   - พิจารณากลั่นกรองการขอรับงบประมาณ  10  ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลลิตา อินทศิริ