วันที่   25   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชบาทอง 08.30-16.30   - อบรมพัฒนาครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  136  นางสาวปุญญพัฒน์ ศรีนพจันทร์