วันที่   14   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชบาทอง 08.30-16.30   - ทำบุญสำนักงาน  60  นางสาวปาณิศา แก้วใจกล้า