วันที่   13   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชบาทอง 13.00-16.30   - จัดสถานที่ทำบุญ  60  นางสาวปาณิศา แก้วใจกล้า
ห้องประชุมชบาเงิน 13.00-16.30   - ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓  20  นายซอลีฮีน เบ็ญฮาวัน