[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ปน.เขต 1
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   schoolptn084   โรงเรียนบ้านบากง
  ผู้อำนวยการ  นายอุษมัน ลีโด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-3063-9471
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn085   โรงเรียนบ้านตะโละ
  ผู้อำนวยการ  นายอิสมาแอล มะลี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1968-4925
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn086   โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
  ผู้อำนวยการ  นางวาสนา สิทธิพาที
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1896-7871
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn087   โรงเรียนบ้านปุลากง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายมูฮำมัดรูสดี วาแม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1959-5731
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn088   โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปราณี โหดหมาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1097-4254
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn090   โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม
  ผู้อำนวยการ  นางพอชม เกาะทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3772-9835
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn091   โรงเรียนบ้านตาหมน
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ท.ฮัสบุลเลาะห์ กาลอ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6299-5185
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn092   โรงเรียนบ้านตันหยง
  ผู้อำนวยการ  นางสาววันซาวีลา เบ็ญลาเตะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9877-3094
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn093   โรงเรียนบ้านดาลอ
  ผู้อำนวยการ  นายอัสดี แซแร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3655-4466
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn094   โรงเรียนบ้านชะเอาะ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุปราณี บินอาหวา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3662-9494
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn095   โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง
  ผู้อำนวยการ  นายมูหามัดพิกรี มะหะมัด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1767-7443
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn096   โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ
  ผู้อำนวยการ  นายนววิธ รัตนนวน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   schoolptn097   โรงเรียนบ้านโคกโตนด
  ผู้อำนวยการ  นายบาราเฮ็ง มูละ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  --------
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn098   โรงเรียนบ้านเปียะ
  ผู้อำนวยการ  นายรุสลัน สาแล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4968-3346
  
   schoolptn099   โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ
  ผู้อำนวยการ  นายอุสมาน อาแว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5672-3869
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn100   โรงเรียนบ้านโคกหมัก
  ผู้อำนวยการ  นายจรุง แสงทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   schoolptn101   โรงเรียนพัฒนศึกษา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพฎาศรัย ทองมา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3579-2118
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn102   โรงเรียนบ้านน้ำดำ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจรีย์ วงษ์สวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   schoolptn104   โรงเรียนบ้านกาหยี
  ผู้อำนวยการ  นางสาวมนัสวี มณีสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3580-2869
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn104   โรงเรียนบ้านกาหยี
  ผู้อำนวยการ  นางสาวมนัสวี มณีสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3580-2869
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn105   โรงเรียนพระราชดำริ”ศูนย์ครูใต้”จังหวัดปัตตานี
  ผู้อำนวยการ  นางเกศกนก แก้วขาว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9655-2064
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn106   โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิมพล อินนุพัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   schoolptn107   โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
  ผู้อำนวยการ  นางวาสนา ทวีกาญจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4964-8783
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn108   โรงเรียนบ้านยาบี
  ผู้อำนวยการ  นายชวนชิด รักเถาว์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1767-1174
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn109   โรงเรียนบ้านคลองช้าง
  ผู้อำนวยการ  นายณัฐนันท์ หินอ่อน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-1845-5567
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn110   โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
  ผู้อำนวยการ  นางโสภิต ฉิมพลีปักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6966-3299
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn111   บ้านปะกาลือสง
  ผู้อำนวยการ  นายมุตตอเหล็บ โต๊ะมุสอ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   schoolptn112   วัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ)
  ผู้อำนวยการ  นางนารีรัตน์ เศียรอินทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   schoolptn113   โรงเรียนบ้านปากบางตาวา
  ผู้อำนวยการ  นายโอภาส ภูดินดาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4856-4065
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn114   โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิรารัตน์ พฤกษะศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  itec@pattani1.go.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0894665563
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn115   โรงเรียนบ้านดอนรัก
  ผู้อำนวยการ  นางเพียงเพ็ญ แผ้วสะอาด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   schoolptn115   โรงเรียนบ้านดอนรัก
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวใบดะห์ สะแม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9978-3803
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn116   โรงเรียนบ้านปะกาจินอ
  ผู้อำนวยการ  นายซารีบี เก็มเส็น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9597-0607
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn117   โรงเรียนรัชดาภิเษก
  ผู้อำนวยการ  นายกนกพล หิรัญวิริยะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   schoolptn118   โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด
  ผู้อำนวยการ  นายนูรดีน เบ็ญอะห์มัด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1598-9425
  
   schoolptn119   โรงเรียนบ้านบางทัน
  ผู้อำนวยการ  นายนิอัมราน แวหะมะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6955-0887
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn120   โรงเรียนบ้านดอนนา
  ผู้อำนวยการ  นายภุชงค์ นิลประเสริฐ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1896-2624
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn121   โรงเรียนบ้านสายหมอ
  ผู้อำนวยการ  นางจีรนันท์ มาสินธุ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1098-2045
  
   schoolptn122   โรงเรียนบ้านแคนา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอิฟฟาณีย์ หะยีลาเปะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-5379-2676
  
   schoolptn123   โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
  ผู้อำนวยการ  นายนัทชัย ปาลบุตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9596-2411
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn124   โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นายอับดุลการี สะรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-0712-8559
  
   schoolptn125   โรงเรียนบ้านปรัง
  ผู้อำนวยการ  นายมานพ บุญแนบ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0828326431
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn126   โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง
  ผู้อำนวยการ  นายมะหะดี พิทักษ์สุขสันต์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   schoolptn127   โรงเรียนบ้านท่ายามู
  ผู้อำนวยการ  นายอัซนัน บูงอสายู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   schoolptn128   โรงเรียนบ้านบางราพา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปวีณ์กร คลังข้อง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7299-5611
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn129   โรงเรียนบ้านท่ากำชำ
  ผู้อำนวยการ  นางสาววีรยู ยูโซ๊ะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-9406-0808
  
   schoolptn130   โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
  ผู้อำนวยการ  นายอับดุลการี สะรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-0712-8559
  
   schoolptn131   โรงเรียนวัดสุวรรณากร
  ผู้อำนวยการ  นายเสริม ยอดรัตน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0994052139
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn132   โรงเรียนบ้านควนดิน
  ผู้อำนวยการ  นายสนกีฟลี อุดมเศรษฐ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   schoolptn133   โรงเรียนบ้านปะแดลางา
  ผู้อำนวยการ  นายหนิมะ เดหนิ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1898-1662
  
ภาพสมาชิก
   schoolptn134   โรงเรียนบ้านไผ่มัน
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติศักดิ์ ค้ำชู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   schoolptn135   โรงเรียนบ้านควนคูหา
  ผู้อำนวยการ  นางจินตนา คงสาลี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3579-2118
  
   schoolptn136   โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
  ผู้อำนวยการ  นางเสาเดาะ สะอะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3398-2035
  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.