ข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลแพลตฟอร์ม

เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ระบบงานของ สพฐ.

ระบบGPA OBEC ปพ.3 ออนไลน์

ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

ระบบรายงานการรับนักเรียน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

NISPA การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ระบบนายทะเบียนภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) Data Management Center

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงานทะเบียน-วัดผล (SGS)

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบควบคุมข้อมูลอุปกรณ์อ่านบัตร

ระบบ Stock Smartcard Reader กรมการปกครอง

ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน (Data Management Center)

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้ 1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน) 2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน) 3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

 

ข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ข้อมูลนักเรียนและข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด

จำนวนโรงเรียน 136
จำนวนนักเรียน 28,532
ครูและบุคลากรในสังกัด2,648
บุคลากรในสำนักงาน 95

บริหารงานบุคคล

ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)

ระบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจำแนกตามช่วงอายุ วิทยฐานะ แยกตามขนาดโรงเรียน แยกตามวิชาเอก ของสพฐ.

รายงานข้อมูลและบุคลากรในสังกัด

รายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกตามวิชาเอก และแยกตามศูนย์เครือข่ายในสังกัด

รายงานข้อมูลวิทยฐานะ

รายงานข้อมูลวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษาโดยแยกเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวขาญ

รายงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

รายงานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุม /อบรมให้ หรือ ครูได้รับการอบรมนอกสังกัด

Call To Action

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

บริหารงานงบประมาณ

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

 • All
 • App
 • Card
 • Web

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

Web 3

Web

ผู้บริหารการศึกษา

นายภิรมย์ จีนธาดา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

อีเมล์ : pheeneng@gmail.com

โทรศัพท์ : 0819572832

นายเล็ก เกียรติขจรเดช

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

อีเมล์ : LKrawor2557@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0814788033

นายอุมัธ สวาหลัง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

อีเมล์ : somchai007339@gmail.com

โทรศัพท์ : 0995947357

นางอัสน๊ะ คำเจริญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

อีเมล์ : ausnah@pattani1.go.th

โทรศัพท์ : 0862921734

นายศาสตรา ปาสาบุตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

อีเมล์ : sartra.tom2511@gmail.com

โทรศัพท์ : 0898426649

Pricing

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Free Plan

$0per month

 • Quam adipiscing vitae proin
 • Nec feugiat nisl pretium
 • Nulla at volutpat diam uteera
 • Pharetra massa massa ultricies
 • Massa ultricies mi quis hendrerit
Get Started

Developer Plan

$49per month

 • Quam adipiscing vitae proin
 • Nec feugiat nisl pretium
 • Nulla at volutpat diam uteera
 • Pharetra massa massa ultricies
 • Massa ultricies mi quis hendrerit
Get Started

Frequently Asked Questions

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

 • Non consectetur a erat nam at lectus urna duis?

  Feugiat pretium nibh ipsum consequat. Tempus iaculis urna id volutpat lacus laoreet non curabitur gravida. Venenatis lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non.

 • Dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi. Id interdum velit laoreet id donec ultrices. Fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Est pellentesque elit ullamcorper dignissim. Mauris ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt dui.

 • Eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam ultrices sagittis orci. Faucibus pulvinar elementum integer enim. Sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit. Rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Lectus urna duis convallis convallis tellus. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis

 • Molestie a iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo. Dignissim suspendisse in est ante in. Nunc vel risus commodo viverra maecenas accumsan. Sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum est. Purus gravida quis blandit turpis cursus in.

 • Laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit amet justo. Mauris vitae ultricies leo integer malesuada nunc vel. Tincidunt eget nullam non nisi est sit amet. Turpis nunc eget lorem dolor sed. Ut venenatis tellus in metus vulputate eu scelerisque.

Contact

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Location:

A108 Adam Street, New York, NY 535022

Call:

+1 5589 55488 55s

Loading
Your message has been sent. Thank you!