รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการเดินทางไปราชการ  298,500.00  159,942.00  138,558.00 53.58
.2  1.2 ค่าซ่อมแซมพาหนะ และครุภัณฑ์  263,000.00  143,814.34  119,185.66 54.68
.3  1.3 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ  340,000.00  129,339.00  210,661.00 38.04
.4  1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  165,000.00  79,631.70  85,368.30 48.26
.5  1.5 ค่าจ้างเหมา พนง.ขับรถยนต์ 3 อ.พนง.ทำความสะอาด 1  198,000.00  88,548.38  109,451.62 44.72
.6  1.6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  38,000.00  22,085.00  15,915.00 58.12
.7  1.7 ค่าสาธารณูปโภค  900,000.00  496,244.19  403,755.81 55.14
.8  1.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น  436,610.00  244,659.15  191,950.85 56.04
.9  1.9 ค่าใช้จ่ายตามนโยบายเร่งด่วนและจำเป็นของผู้บริหาร สพท.  600,000.00  32,698.00  567,302.00 5.45
.10  โครงการ : โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Weste School) /ผู้รับผิดชอบ นางนุชนาฏ เขียวหมี  20,510.00  9,530.00  10,980.00 46.47
.11  โครงการ : สำนักงานสีเขียว (Green Office) /ผู้รับผิดชอบ นายยูฮัน สามะ  5,650.00  5,125.00  525.00 90.71
.12  โครงการ : นักเรียนปลอดภัยรู้ทันภัยคุกคาม /ผู้รับผิดชอบ นางสาวมาซีเตาะห์ เจะหะ  4,530.00  0.00  4,530.00 0.00
.13  โครงการ : คลินิกซ่อมใจ /ผู้รับผิดชอบ นางสาวมาซีเตาะห์ เจะหะ  1,020.00  1,020.00  0.00 100.00
.14  โครงการ : อบรมปฏิบัติการทักษะการสังเกต การระวังป้องกันจากภัยอันตรายใกล้ตัวและการซ้อมแผนเผชิญเหตุ /ผู้รับผิดชอบ นายนิวัฒน์ สวัสดิภาพ  14,400.00  0.00  14,400.00 0.00
.15  โครงการ : ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายเพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงานคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย /ผู้รับผิดชอบ นางสาวจีราพร แก้วชูแสง  1,330.00  1,330.00  0.00 100.00
.16  โครงการ : ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดตราสัญญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนชบาบานการศึกษาตานี 1 ปี 66 /ผู้รับผิดชอบ นางสาวจีราพร แก้วชูแสง  210.00  210.00  0.00 100.00
.17  โครงการ : ประชุม Admin ประจำศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนชบาบานการศึกษาตานี 1 ปี 66 /ผู้รับผิดชอบ นางสาวจีราพร แก้วชูแสง  3,400.00  3,400.00  0.00 100.00
.18  โครงการ : ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อหาแนวทางและจัดเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนชบาบานการศึกษาตานี 1 ปี 66 /ผู้รับผิดชอบ นางสาวจีราพร แก้วชูแสง  20,500.00  0.00  20,500.00 0.00
.19  โครงการ : จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนชบาบานการศึกษาตานี 1 ปี 66 /ผู้รับผิดชอบ นางสาวจีราพร แก้วชูแสง  173,380.00  153,380.00  20,000.00 88.46
.20  โครงการ : การจัดการฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและการติดตามเด็กเข้าเรียน /ผู้รับผิดชอบ นางปาซียะห์ เบญจสุหร่ง  35,760.00  0.00  35,760.00 0.00
.21  โครงการ : ส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การมีงานทำ /ผู้รับผิดชอบ นางสาวจีราพร แก้วชูแสง  35,510.00  0.00  35,510.00 0.00
.22  โครงการ : ประกวด Best Practices “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 /ผู้รับผิดชอบ นายฟาอิส แวเยะ  25,480.00  0.00  25,480.00 0.00
.23  โครงการ : สร้างเครื่องมือนิเทศ (Active Learning) /ผู้รับผิดชอบ นายอิสมาแอ มามะ  6,600.00  0.00  6,600.00 0.00
.24  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (Coaching) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) /ผู้รับผิดชอบ นายอิสมาแอ มามะ  56,840.00  55,990.00  850.00 98.50
.25  โครงการ : นิเทศชั้นเรียน Classrooms Challenge ด้วยกระบวนการ Lesson Study /ผู้รับผิดชอบ นายอิสมาแอ มามะ  7,000.00  0.00  7,000.00 0.00
.26  โครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนร็ประวัติศาสตร์ ตามแนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) /ผู้รับผิดชอบ นางสาววรรณ์ณี อินทศรีมา  60,780.00  0.00  60,780.00 0.00
.27  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR /ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิวาริน จันทรุ่งโรจน์  5,300.00  0.00  5,300.00 0.00
.28  โครงการ : จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 /ผู้รับผิดชอบ นางอรนุช เกื้อพิทักษ์  8,000.00  8,000.00  0.00 100.00
.29  โครงการ : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ /ผู้รับผิดชอบ นางอรนุช เกื้อพิทักษ์  54,450.00  0.00  54,450.00 0.00
.30  โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา /ผู้รับผิดชอบ นางสาวลลิตา อินทศิริ  19,590.00  0.00  19,590.00 0.00
.31  โครงการ : สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 /ผู้รับผิดชอบ นางปุญญพัฒน์ ศรีนพจันทร์  13,410.00  12,624.00  786.00 94.14
.32  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ /ผู้รับผิดชอบ นายฟาอิส แวเยะ  11,560.00  5,780.00  5,780.00 50.00
.33  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ /ผู้รับผิดชอบ นายฟาอิส แวเยะ  29,440.00  0.00  29,440.00 0.00
.34  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษ 21 /ผู้รับผิดชอบ นายฟาอิส แวเยะ  6,350.00  0.00  6,350.00 0.00
.35  โครงการ : จิตอาสา /ผู้รับผิดชอบ นายยูฮัน สามะ  31,300.00  0.00  31,300.00 0.00
.36  โครงการ : ประกวดเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา /ผู้รับผิดชอบ นางนุชนาฏ เขียวหมี  18,150.00  0.00  18,150.00 0.00
.37  โครงการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดชั้นเรียน (Open class) สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา /ผู้รับผิดชอบ นางรอดียะ สาแล  37,890.00  0.00  37,890.00 0.00
.38  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา /ผู้รับผิดชอบ นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ  33,180.00  4,250.00  28,930.00 12.81
.39  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการอ่านออกเขียนได้ /ผู้รับผิดชอบ น.ส.ณัฐชยา วิริยะสร้างตน  2,000.00  0.00  2,000.00 0.00
.40  โครงการ : Pre O-NET CAMP /ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิวาริน จันทรุ่งโรจน์  68,800.00  9,720.00  59,080.00 14.13
.41  โครงการ : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน Stand Alone /ผู้รับผิดชอบ นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ  560.00  0.00  560.00 0.00
.42  โครงการ : ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน Stand Alone /ผู้รับผิดชอบ นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ  8,500.00  0.00  8,500.00 0.00
.43  โครงการ : นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน Stand Alone /ผู้รับผิดชอบ นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ  1,000.00  0.00  1,000.00 0.00
.44  โครงการ : “ค่ายครูปฐมวัยคนทำสื่อ 2024” /ผู้รับผิดชอบ นางจุฑารัตน์ อรุโณทัย  27,840.00  0.00  27,840.00 0.00
.45  โครงการ : แรลลี่ เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย “EF Show Kids” /ผู้รับผิดชอบ นางจุฑารัตน์ อรุโณทัย  92,110.00  0.00  92,110.00 0.00
.46  โครงการ : เรื่องเล่า ข่าวตานี 1 /ผู้รับผิดชอบ นางสุไรดา หมัดเลียด  4,760.00  0.00  4,760.00 0.00
.47  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS /ผู้รับผิดชอบ นางเนาวรัตน์ จันทร์วราพร  43,750.00  39,330.00  4,420.00 89.90
.48  โครงการ : ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว PA ของผู้บริหารสถานศึกษา /ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุรีย์ ศรีมิตร  6,820.00  0.00  6,820.00 0.00
.49  โครงการ : กีฬาสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา “สานสัมพันธ์น้องพี่ครูตานี 1” /ผู้รับผิดชอบ นางเนาวรัตน์ จันทร์วราพร  85,910.00  85,710.00  200.00 99.77
.50  โครงการ : มอบประกาศ เกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 /ผู้รับผิดชอบ นางสุไรดา หมัดเลียด  78,320.00  0.00  78,320.00 0.00
.51  โครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติ “งานคือเกียรติยศ” /ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุรีย์ ศรีมิตร  56,700.00  0.00  56,700.00 0.00
.52  โครงการ : พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ หน่วยงานในสังกัด สพฐ. และหน่วยงานต่างสังกัด /ผู้รับผิดชอบ นางเนาวรัตน์ จันทร์วราพร  8,500.00  0.00  8,500.00 0.00
.53  โครงการ : ประชุมชี้แจงข้อราชการและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ /ผู้รับผิดชอบ นางสาวเรียม โรสิกะ  115,850.00  22,785.00  93,065.00 19.67
.54  โครงการ : พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา /ผู้รับผิดชอบ นายมูฮำมัด ประจัน  28,300.00  26,860.00  1,440.00 94.91
.55  โครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผู้รับผิดชอบ นายมูฮำมัด ประจัน  4,420.00  4,420.00  0.00 100.00
.56  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก /ผู้รับผิดชอบ นายมูฮำมัด ประจัน  10,540.00  10,540.00  0.00 100.00
.57  โครงการ : ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน) /ผู้รับผิดชอบ นางโสภาพรรณ สุขสวัสดิ์  9,250.00  1,820.00  7,430.00 19.68
.58  โครงการ : นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก /ผู้รับผิดชอบ นายมูฮำมัด ประจัน  1,000.00  0.00  1,000.00 0.00
.59  โครงการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่และด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก /ผู้รับผิดชอบ นายมูฮำมัด ประจัน  19,380.00  0.00  19,380.00 0.00
.60  โครงการ : นิเทศติดตามเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียน /ผู้รับผิดชอบ น.ส.ณัฐชยา วิริยะสร้างตน  35,240.00  19,526.00  15,714.00 55.41
.61  โครงการ : นิเทศ นโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผู้รับผิดชอบ น.ส.ณัฐชยา วิริยะสร้างตน  8,000.00  0.00  8,000.00 0.00
.62  โครงการ : จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 /ผู้รับผิดชอบ นางกูมาลาตี เจะแว  19,430.00  18,200.00  1,230.00 93.67
.63  โครงการ : การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 /ผู้รับผิดชอบ นางศิริรัตน์ ทองสิพพัญญู  70,450.00  66,560.00  3,890.00 94.48
.64  โครงการ : ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ /ผู้รับผิดชอบ นางโสภาพรรณ สุขสวัสดิ์  490.00  490.00  0.00 100.00
.65  โครงการ : จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ /ผู้รับผิดชอบ นางโสภาพรรณ สุขสวัสดิ์  188,050.00  178,086.00  9,964.00 94.70
.66  โครงการ : เสริมเสร้างความเข้มแข็งคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) /ผู้รับผิดชอบ นางจุฑารัตน์ อรุโณทัย  23,400.00  0.00  23,400.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,000,000.00 2,141,647.76 2,858,352.24 42.83
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา