รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566)  492,000.00  0.00  492,000.00 0.00
.2  โครงการ : การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566)  8,000.00  5,800.00  2,200.00 72.50
- รวมงบประมาณทั้งหมด  500,000.00 5,800.00 494,200.00 1.16
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา