รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100152)
  1. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  4,152,880.00  0.00  0.00  4,152,880.00  0.00 100.00
1.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน (ภาคเรียนที่ 2/2566 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ) (ง 241/5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,170.00  0.00  0.00  1,170.00  0.00 100.00
1.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,613,950.00  0.00  0.00  1,613,950.00  0.00 100.00
1.7  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  3,297,400.00  0.00  0.00  3,297,400.00  0.00 100.00
- รวม  9,065,400.00  0.00 0.00 9,065,400.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100306)
  2. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  5,381,284.00  0.00  0.00  5,381,284.00  0.00 100.00
2.3  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 2/2566 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ) (ง 241/5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,473.00  0.00  0.00  1,473.00  0.00 100.00
2.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  2,089,402.00  0.00  0.00  2,089,402.00  0.00 100.00
2.7  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  2,413,100.00  0.00  0.00  2,413,100.00  0.00 100.00
- รวม  9,885,259.00  0.00 0.00 9,885,259.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100383)
  3. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  22,310,408.00  0.00  0.00  22,310,408.00  0.00 100.00
3.3  ค่าจัดการเรียนการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2566 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ) (ง 241/5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  23,232.00  0.00  0.00  23,232.00  0.00 100.00
3.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  8,620,958.00  0.00  0.00  8,620,958.00  0.00 100.00
3.7  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2566 (ง 241/417 ครั้งที่ 159 ลว. 30  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  8,526,000.00  0.00  0.00  8,444,500.00  81,500.00 99.04
3.9  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  4,438,800.00  0.00  0.00  4,438,800.00  0.00 100.00
- รวม  43,919,398.00  0.00 0.00 43,837,898.00 81,500.00 99.81 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100075)
  4. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) ค่าหนังสือเรียน (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  9,827,800.00  0.00  0.00  9,827,800.00  0.00 100.00
- รวม  9,827,800.00  0.00 0.00 9,827,800.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100229)
  5. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  6,265,800.00  0.00  0.00  6,265,800.00  0.00 100.00
- รวม  6,265,800.00  0.00 0.00 6,265,800.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง  (0113)
  พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004130039704100001)
  6. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004660003000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2566 (ง 241/5359 ครั้งที่ 62 ลว. 22  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,655,200.00  0.00  0.00  1,655,200.00  0.00 100.00
6.3  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 เดือน มกราคม - มีนาคม 2567  (ง 241/360 ครั้งที่ 156 ลว. 26  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,587,228.00  0.00  0.00  1,587,228.00  0.00 100.00
- รวม  3,242,428.00  0.00 0.00 3,242,428.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  82,206,085.00  0.00 0.00 82,124,585.00 81,500.00 99.90  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา