รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100152)
  1. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  4,152,880.00  0.00  0.00  4,152,880.00  0.00 100.00
- รวม  4,152,880.00  0.00 0.00 4,152,880.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100306)
  2. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/5085 ครั้งที่ 23 ลว. 2  พ.ย. 2566) งบสำนักงาน  5,381,284.00  0.00  0.00  5,381,284.00  0.00 100.00
- รวม  5,381,284.00  0.00 0.00 5,381,284.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
   สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100383)
  3. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/5085 ครั้งที่ 23 ลว. 2  พ.ย. 2566) งบสำนักงาน  22,310,408.00  0.00  0.00  22,310,408.00  0.00 100.00
- รวม  22,310,408.00  0.00 0.00 22,310,408.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง  (0442)
  พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004130039704100001)
  4. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004660003000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจชต. ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 เดือน (ง 241/5359 ครั้งที่ 62 ลว. 22  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,655,200.00  0.00  0.00  1,655,200.00  0.00 100.00
- รวม  1,655,200.00  0.00 0.00 1,655,200.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  33,499,772.00  0.00 0.00 33,499,772.00 0.00 100.00  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา