รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100152/20004420022004100152)
  1. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000/20004675199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  4,152,880.00  0.00  0.00  4,103,611.00  49,269.00 98.81
1.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน (ภาคเรียนที่ 2/2566 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ) (ง 241/5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,170.00  0.00  0.00  1,170.00  0.00 100.00
1.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,613,950.00  0.00  0.00  1,613,950.00  0.00 100.00
1.7  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  3,297,400.00  0.00  0.00  3,296,960.00  440.00 99.99
- รวม  9,065,400.00  0.00 0.00 9,015,691.00 49,709.00 99.45 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100306/20004420022004100306)
  2. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000/20004675199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  5,381,284.00  0.00  0.00  5,381,284.00  0.00 100.00
2.3  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 2/2566 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ) (ง 241/5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,473.00  0.00  0.00  1,473.00  0.00 100.00
2.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  2,089,402.00  0.00  0.00  2,089,402.00  0.00 100.00
2.7  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  2,413,100.00  0.00  0.00  2,413,100.00  0.00 100.00
2.9  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) เพิ่มเติม ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/1797 ครั้งที่ 6 ลว. 7  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบโรงเรียน  2,935,181.00  0.00  0.00  2,935,181.00  0.00 100.00
- รวม  12,820,440.00  0.00 0.00 12,820,440.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100383/20004420022004100383)
  3. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000/20004675199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  22,310,408.00  0.00  0.00  22,310,408.00  0.00 100.00
3.3  ค่าจัดการเรียนการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2566 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ) (ง 241/5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  23,232.00  0.00  0.00  23,232.00  0.00 100.00
3.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  8,620,958.00  0.00  0.00  8,620,958.00  0.00 100.00
3.7  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2566 (ง 241/417 ครั้งที่ 159 ลว. 30  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  8,412,500.00  0.00  0.00  8,396,500.00  16,000.00 99.81
3.9  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  4,438,800.00  0.00  0.00  4,438,800.00  0.00 100.00
3.11  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) เพิ่มเติม ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/1797 ครั้งที่ 6 ลว. 7  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบโรงเรียน  17,722,184.00  0.00  0.00  17,722,184.00  0.00 100.00
- รวม  61,528,082.00  0.00 0.00 61,512,082.00 16,000.00 99.97 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100075/20004420022004100075)
  4. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000/20004675199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) ค่าหนังสือเรียน (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  9,827,800.00  0.00  0.00  9,827,800.00  0.00 100.00
4.3  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) เพิ่มเติม ค่าหนังสือเรียน (ง 241/1797 ครั้งที่ 6 ลว. 7  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบโรงเรียน  2,448,980.00  0.00  0.00  2,448,980.00  0.00 100.00
- รวม  12,276,780.00  0.00 0.00 12,276,780.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100229/20004420022004100229)
  5. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000/20004675199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  6,265,100.00  0.00  0.00  6,265,060.00  40.00 100.00
5.3  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) เพิ่มเติม ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ง 241/1797 ครั้งที่ 6 ลว. 7  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,559,800.00  0.00  0.00  1,559,800.00  0.00 100.00
- รวม  7,824,900.00  0.00 0.00 7,824,860.00 40.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง  (0113)
  พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004130039704100001/20004130039004100001)
  6. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004660003000000/20004670003000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2566 (ง 241/5359 ครั้งที่ 62 ลว. 22  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,655,200.00  0.00  0.00  1,655,200.00  0.00 100.00
6.3  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 เดือน มกราคม - มีนาคม 2567  (ง 241/360 ครั้งที่ 156 ลว. 26  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,587,228.00  0.00  0.00  1,587,228.00  0.00 100.00
6.5  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจชต. ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 (ชุมชนบ้านกรือเซะ บ้านมะปริง วัดมุจฯ บ้านบางมะรวด) (ง 241/2271 ครั้งที่ 94 ลว. 7  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,633,596.00  0.00  0.00  1,633,596.00  0.00 100.00
6.7  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส (เพิ่มเติม) จำนวน 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกกฎาคม 2567) (ง 241/2417 ครั้งที่ 141 ลว. 17  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  205,700.00  0.00  0.00  205,700.00  0.00 100.00
6.9  ค่าใช้จ่ายสมทบสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567 (ง 241/2548 ครั้งที่ 155 ลว. 24  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  608,000.00  0.00  0.00  608,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,689,724.00  0.00 0.00 5,689,724.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100188)
  7. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (20004670009300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ง 241/2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] บ้านตันหยงลุโละ  141,400.00  0.00  0.00  141,400.00  0.00 100.00
- รวม  141,400.00  0.00 0.00 141,400.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100189)
  8. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004670003800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ง 241/2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] อนุบาลปัตตานี  315,800.00  0.00  0.00  315,800.00  0.00 100.00
- รวม  315,800.00  0.00 0.00 315,800.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100192)
  9. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (20004670003800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านคาโต ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (ง 241/2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] บ้านคาโต  135,500.00  0.00  0.00  135,500.00  0.00 100.00
- รวม  135,500.00  0.00 0.00 135,500.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100196)
  10. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (20004670003800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านตือระ ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ งจังหวัดปัตตานี (ง 241/2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] บ้านตือระ  65,500.00  0.00  0.00  65,500.00  0.00 100.00
- รวม  65,500.00  0.00 0.00 65,500.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100197)
  11. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (20004670003800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนยะหริ่ง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ง 241/2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] ยะหริ่ง  171,600.00  0.00  0.00  171,600.00  0.00 100.00
- รวม  171,600.00  0.00 0.00 171,600.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100199)
  12. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (20004670003800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดสุวรรณากร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (ง 241/2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] วัดสุวรรณากร  76,300.00  0.00  0.00  76,300.00  0.00 100.00
- รวม  76,300.00  0.00 0.00 76,300.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100200)
  13. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (20004670003800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ) ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (ง 241/2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)  167,000.00  0.00  0.00  167,000.00  0.00 100.00
- รวม  167,000.00  0.00 0.00 167,000.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  110,278,426.00  0.00 0.00 110,212,677.00 65,749.00 99.94  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา