รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (761)
  รายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ  (90909610012000000238)
  1. กิจกรรม : งบกลาง (90909000000000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  จ้างเหมาบริการนักการภารโรง ค่าจ้าง 9,000 บาท (ระยะเวลา 5 เดือน พฤษภาคม - กันยายน 2567) (ง 241/1774 ครั้งที่ 1 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  3,375,000.00  0.00  0.00  1,292,515.77  2,082,484.23 38.30
- รวม  3,375,000.00  0.00 0.00 1,292,515.77 2,082,484.23 38.30 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  3,375,000.00  0.00 0.00 1,292,515.77 2,082,484.23 38.30  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา