รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008001000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004667945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 482 อัตรา จำนวน 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67) ครั้งที่ 1 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  74,866,000.00  0.00  0.00  68,102,561.81  6,763,438.19 90.97
1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 465 อัตรา (เลื่อนแล้ว) จำนวน 1 เดือน (เมษายน 2567) ครั้งที่ 2 (ง 241/1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  12,364,500.00  0.00  0.00  11,760,195.00  604,305.00 95.11
1.6  เงินเลื่อน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)  (ง 241/1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,692,200.00  0.00  0.00  2,672,805.42  19,394.58 99.28
1.9  ค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ จำนวน 465 อัตรา ครั้งที่ 3 จำนวน 3 เดือน (พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2567) (ง 241/1775 ครั้งที่ 3 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  37,094,000.00  0.00  0.00  0.00  37,094,000.00 0.00
- รวม  127,016,700.00  0.00 0.00 82,535,562.23 44,481,137.77 64.98 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  127,016,700.00  0.00 0.00 82,535,562.23 44,481,137.77 64.98  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา