รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  (0331)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116703220020)
  1. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004660007700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ง 241/5039 ครั้งที่ 19 ลว. 30  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] บ้านบูดี  3,679,600.00  3,679,600.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  3,679,600.00  3,679,600.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  3,679,600.00  3,679,600.00 0.00 0.00 0.00 100.00  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา