รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008002000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004667945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ 482 อัตรา. จำนวน 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67) ครั้งที่ 1 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,169,000.00  0.00  0.00  1,944,318.00  224,682.00 89.64
1.3  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนง.ราชการ 482 อ. (มค -ธค 67) ครั้งที่ 1 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  300,000.00  0.00  0.00  122,406.00  177,594.00 40.80
1.5  เสื่ยงภัย 2500 พนักงานราชการ 482 อัตรา. จำนวน 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67) ครั้งที่ 1 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  7,230,000.00  0.00  0.00  6,498,397.64  731,602.36 89.88
1.7  ค่าตอบแทนพิเศษ คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จชต. สำหรับพนักงานราชการ 1,000 บาท (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) (ง 241/5073 ครั้งที่ 21 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,446,000.00  0.00  0.00  1,445,193.55  806.45 99.94
1.9  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) (ง 241/5415 ครั้งที่ 70 ลว. 29  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,383,000.00  0.00  0.00  1,342,700.00  40,300.00 97.09
1.11  ค่าตอบแทนพิเศษ คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จชต. สำหรับพนักงานราชการ 1,000 บาท (มกราคม - มีนาคม 2567) (ง 241/621 ครั้งที่ 176 ลว. 9  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,156,200.00  0.00  0.00  1,154,165.51  2,034.49 99.82
1.13  สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ 465 อัตรา. จำนวน 1 เดือน (เมษายน 2567) ครั้งที่ 2 (ง 241/1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  348,000.00  0.00  0.00  322,504.00  25,496.00 92.67
1.16  เสื่ยงภัย 2500 พนักงานราชการ 465 อัตรา. จำนวน 1 เดือน (เมษายน 2567) ครั้งที่ 2 (ง 241/1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,162,500.00  0.00  0.00  1,077,500.00  85,000.00 92.69
1.19  สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ จำนวน 465 อัตรา ครั้งที่ 3 จำนวน 3 เดือน (พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2567) (ง 241/1775 ครั้งที่ 3 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,044,000.00  0.00  0.00  0.00  1,044,000.00 0.00
1.22  เสื่ยงภัย 2500 พนักงานราชการ จำนวน 465 อัตรา ครั้งที่ 3 จำนวน 3 เดือน (พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2567)  (ง 241/1175 ครั้งที่ 3 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  3,487,500.00  0.00  0.00  0.00  3,487,500.00 0.00
1.25  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (เมษายน - กรกฎาคม 2567) (ง 241/1767 ครั้งที่ 4 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  922,000.00  0.00  0.00  0.00  922,000.00 0.00
- รวม  20,648,200.00  0.00 0.00 13,907,184.70 6,741,015.30 67.35 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000) (20004350002702000000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base) (20004660516400034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  งบบริหารจัดการสำนักงาน จัดสรรครั้งที่ 1 ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,159,500.00  0.00  0.00  1,083,093.03  76,406.97 93.41
2.3  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 จัดสรรครั้งที่ 1 ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  840,500.00  0.00  0.00  562,505.00  277,995.00 66.93
- รวม  2,000,000.00  0.00 0.00 1,645,598.03 354,401.97 82.28 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000) (20004350002702000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ  (20004660516436263)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด (ง 241/5117 ครั้งที่ 29 ลว. 2  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  31,500.00  0.00  0.00  28,478.00  3,022.00 90.41
- รวม  31,500.00  0.00 0.00 28,478.00 3,022.00 90.41 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000) (20004350002702000000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660516552018)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้และชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย.2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ กทม. (ง 241/5276 ครั้งที่ 58 ลว. 14  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
4.3  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นำนิเวศการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูง (18-21 มกราคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.) (ง 241/81 ครั้งที่ 124 ลว. 8  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] บ้านตะโละ  7,000.00  0.00  0.00  6,870.00  130.00 98.14
4.5  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567  (ง 241/859 ครั้งที่ 197 ลว. 27  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  46,400.00  0.00  0.00  45,400.00  1,000.00 97.84
- รวม  61,400.00  0.00 0.00 60,270.00 1,130.00 98.16 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000) (20004350002702000000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660516406317)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.การเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก 24-25 พฤศจิกายน 2566 (ง 241/5407 ครั้งที่ 66 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,200.00  0.00  0.00  6,200.00  0.00 100.00
- รวม  6,200.00  0.00 0.00 6,200.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000) (20004350002702000000)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. (ง 241/5477 ครั้งที่ 75 ลว. 4  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  70,980.00  0.00  0.00  0.00  70,980.00 0.00
6.3  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ง 241/5588 ครั้งที่ 90 ลว. 14  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  426,650.00  0.00  0.00  389,044.00  37,606.00 91.19
6.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์และหลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) รูปแบบ On Demand ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กทม. (ง 241/567 ครั้งที่ 172 ลว. 7  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
6.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีสุข สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กทม. (นางจุฑารัตน์ อรุโณทัย) (ง 241/907 ครั้งที่ 201 ลว. 29  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,300.00  0.00  0.00  0.00  6,300.00 0.00
6.9  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการธุรการโรงเรียน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กทม. (ง 241/879 ครั้งที่ 200 ลว. 28  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] บ้านไผ่มัน  4,480.00  0.00  0.00  0.00  4,480.00 0.00
- รวม  514,310.00  0.00 0.00 394,944.00 119,366.00 76.79 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000) (20004350002702000000)
  7. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (20004666240800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนฯ (นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสพท.) ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.  (ง 241/5666 ครั้งที่ 97 ลว. 19  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,500.00  0.00  0.00  3,500.00  0.00 100.00
7.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนฯ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม หรือ นักวิชาการศึกษา) ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.  (ง 241/5666 ครั้งที่ 97 ลว. 19  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  7,000.00  0.00  0.00  6,576.00  424.00 93.94
7.5  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำ และการ Coaching เป้าหมายชีวิต ตามนโยบายเรียนดีมีความสุข ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2567 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กทม. (ง 241/457 ครั้งที่ 161 ลว. 1  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  9,500.00  0.00  0.00  0.00  9,500.00 0.00
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 10,076.00 9,924.00 50.38 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000) (20004350002702000000)
  8. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660516405272)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังฯ (25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดิ ไอเติล โฮเท็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ปทุมธานี) (ง 241/5700 ครั้งที่ 103 ลว. 21  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,200.00  0.00  0.00  6,200.00  0.00 100.00
8.3  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2567 (มกราคม ถึง ธันวาคม 2567) ธุรการรร.15000 = 20,520 บาท + นักการภารโรง = 8,208 บาท + ครูขั้นวิกฤต = 1,440 บาท + บุคลากรเขต = 864 บาท (ง 241/35 ครั้งที่ 117 ลว. 4  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  31,032.00  0.00  0.00  0.00  31,032.00 0.00
8.5  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (ง 241/277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,608,900.00  0.00  0.00  1,073,333.69  535,566.31 66.71
- รวม  1,646,132.00  0.00 0.00 1,079,533.69 566,598.31 65.58 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000) (20004350002702000000)
  9. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (20004665201500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 (ง 241/79 ครั้งที่ 122 ลว. 8  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  11,000.00  0.00  0.00  5,515.00  5,485.00 50.14
9.3  ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามฯ และเป็นค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ในวันที่ 14-15 มกราคม 2567 ณ จังหวัดนราธิวาสแล (ง 241/862 ครั้งที่ 196 ลว. 27  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  169,450.00  0.00  0.00  135,250.00  34,200.00 79.82
- รวม  180,450.00  0.00 0.00 140,765.00 39,685.00 78.01 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000) (20004350002702000000)
  10. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อการขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ (ง 241/123 ครั้งที่ 130 ลว. 10  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  100,728.00  0.00  0.00  100,728.00  0.00 100.00
10.3  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวนโรงเรียนที่เปิดสอน 6 โรง จำนวนห้องเรียนที่เปิดสอน 36 ห้อง (ง 241/175 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  288,000.00  0.00  0.00  286,000.00  2,000.00 99.31
10.5  งบบริหารจัดการสำนักงาน จัดสรรครั้งที่ 2 ไตรมาส 3 (เมษายน 2567 - พฤษภาคม 2567) (ง 241/817 ครั้งที่ 191 ลว. 22  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  642,000.00  0.00  0.00  313,868.73  328,131.27 48.89
10.7  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 จัดสรรครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 2-3 (มกราคม 2567 - พฤษภาคม 2567) (ง 241/817 ครั้งที่ 191 ลว. 22  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  358,000.00  0.00  0.00  182,181.00  175,819.00 50.89
- รวม  1,388,728.00  0.00 0.00 882,777.73 505,950.27 63.57 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000) (20004350002702000000)
  11. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004660516452034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/482 ครั้งที่ 165 ลว. 2  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  40,000.00  0.00  0.00  29,300.00  10,700.00 73.25
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 29,300.00 10,700.00 73.25 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000) (20004350002702000000)
  12. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004660516400063)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) (ง 241/1003 ครั้งที่ 207 ลว. 7  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
- รวม  15,000.00  0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004350001702000000)
  13. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (20004660008000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (ง 241/5680 ครั้งที่ 100 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
13.3  ค่าใช้จ่ายเพื่อการประเมินขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย "ระดับปฐมวัย" (ง 241/5680 ครั้งที่ 100 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0335)
  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (20004350003702000000)
  14. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (20004665019432857)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถนะภาษาต่างประเทศฯ (6-8 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กทม.) (ง 241/5666 ครั้งที่ 97 ลว. 19  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004130039702000000)
  15. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004668618600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าดำเนินกิจกรรมส่งสเริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ง 241/131 ครั้งที่ 128 ลว. 10  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  248,000.00  0.00  0.00  40,000.00  208,000.00 16.13
15.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) และค่าบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567 (ง 241/816 ครั้งที่ 190 ลว. 22  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  16,000.00  0.00  0.00  3,000.00  13,000.00 18.75
- รวม  264,000.00  0.00 0.00 43,000.00 221,000.00 16.29 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037702000000)
  16. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (20004660002600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต เช่าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม อบรม สพฐ. หรือ สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ง 241/923 ครั้งที่ 203 ลว. 4  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  20,000.00  0.00  0.00  20,000.00  0.00 100.00
16.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ง 241/1246 ครั้งที่ 232 ลว. 22  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  45,000.00  0.00  0.00  8,380.00  36,620.00 18.62
16.5  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ง 241/1246 ครั้งที่ 232 ลว. 22  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  35,000.00  0.00  0.00  0.00  35,000.00 0.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 28,380.00 71,620.00 28.38 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  26,931,920.00  0.00 0.00 18,262,507.15 8,669,412.85 67.81  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ติดต่อผู้พัฒนา