ITA Online

Moving Forword : พัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

เกี่ยวกับ ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ จําแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่

 • การปฏิบัติหน้าที่
 • การใช้งบประมาณ
 • การใช้อํานาจ
 • การใช้ทรัพย์สินของราชการ
 • การแก้ไขปัญหาการทุจริต
 • คุณภาพการดําเนินงาน
 • ประสิทธิภาพการสื่อสาร
 • การปรับปรุงระบบการทํางาน
 • การเปิดเผยข้อมูล
 • การป้องกันการทุจริต

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5


รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ได้ส่วน เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8


รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

 • O1 โครงสร้าง

  o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
  o แสดงตําแหน่งที่สําคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน อย่างน้อยประกอบด้วย กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน ก.ต.ป.น และ อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศึกษา

 • o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผู้บริหารสูงสุด (2) รองผู้บริหารสูงสุด
  o แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่อ-นามสกุล (2) ตําแหน่ง (3) รูปถ่าย (4) ช่องทางการติดต่อ

 • o แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด
  *ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

 • o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือแนวทาง (2) เป้าหมาย (3) ตัวชี้วัด
  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

 

ผลการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการประเมินคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online

ปี 2565 (ระดับ AA) 97.28%
ปี 2564 (ระดับ A) 93.69%
ปี 2563 (ระดับ A) 93.91%
ปี 2562 (ระดับ C)65.86%

การบริการดาวน์โหลดคู่มือ ITA

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Onlineคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online

ผู้บริหารการศึกษา

นายภิรมย์ จีนธาดา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

อีเมล์ : pheeneng@gmail.com

โทรศัพท์ : 0819572832

นายเล็ก เกียรติขจรเดช

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

อีเมล์ : LKrawor2557@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0814788033

นายอุมัธ สวาหลัง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

อีเมล์ : somchai007339@gmail.com

โทรศัพท์ : 0995947357

นางอัสน๊ะ คำเจริญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

อีเมล์ : ausnah@pattani1.go.th

โทรศัพท์ : 0862921734

นายศาสตรา ปาสาบุตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

อีเมล์ : sartra.tom2511@gmail.com

โทรศัพท์ : 0898426649

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:

ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

เบอร์โทรศัพท์:

073-460079

Loading
Your message has been sent. Thank you!